All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обяви

Обява за вътрешен конкурс

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 440 / 16.09.2020г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

О Б Я В Я В А:

Вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в следните отделения/клиники: „Трансфузионна хематология“, „Мултипрофилно спешно отделение“ и Клиника „Ортопедия и травматология“ за периода 2021-2023 година” за длъжността „Лекар, началник“ към всяко от следните отделения/клиники: „Трансфузионна хематология“, „Мултипрофилно спешно отделение“ и Клиника „Ортопедия и травматология“.

Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията/клиниките са:

 1. Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 3. Наличие на действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД към момента на подаване на заявлението за допускане до конкурс;
 4. Кандидатът да е хабилитирано лице за клиника „Ортопедия и травматология“;
 5. Квалификации по здравен мениджмънт, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 16.10.2020г.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Диплома за придобита специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж и действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД;
 • Документ за присъдено научно звание за началник клиника;
 • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен;
 • Удостоверение за членство в БЛС.

Обява за вътрешен конкурc

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 439/16.09.2020г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68,ал.7 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

О Б Я В Я В А:

Вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема „Развитие, организация и управление на здравните грижи в медицинските отделения при УМБАЛ „Канев“ АД за периода 2021-2023 година” за длъжността «Главна медицинска сестра».

Изисквания за заемане на обявената длъжност:

 1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по „Управление на здравните грижи“, специалност „медицинска сестра“ или „акушерка“, или „рехабилитатор“, или „медицински, клиничен или рентгенов лаборант“, или „фелдшер“;
 2. Трудов стаж – не по-малко от 07 (Седем) години общ медицински стаж.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 16.10.2020г.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09:00ч. до 15:00ч., като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше образование;
 • Свидетелства за придобита допълнителна квалификация;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ.
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!