All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обяви

Обява

I. На основание Заповед № 283 / 22.06.2020г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.17, ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс чрез събеседване по един практически и един теоретичен въпрос за длъжността „Лекар, специализант“ по специалност:

 • „Вътрешни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Педиатрия“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки;
 • „Нервни болести“ – 2 бройки;
 • „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ – 1 бройка;
 • „Неонатология“ – 2 бройки;
 • „Кардиология“ – 2 бройки.

II. Изискванията за заемане на обявената длъжност са:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Членство в Български лекарски съюз.

III. Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс до 24.07.2020г. включително. Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат следните документи:

 • Копие от диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Автобиография;
 • Удостоверение за членство в БЛС;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за лекарите, които нямат сключен трудов договор с УМБАЛ „Канев“ АД.

Обява

I. На основание Заповед № 136 / 24.03.2020г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.17, ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс по документи за длъжността „Лекар, специализант“ по специалност:

 • „Вътрешни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Педиатрия“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 4 бройки;
 • „Нервни болести“ – 2 бройки;
 • „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ – 1 бройка;
 • „Неонатология“ – 2 бройки;
 • „Микробиология“ - 2 бройки.

II. Изискванията за заемане на обявената длъжност са:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Членство в Български лекарски съюз.   

III. Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 28.04.2020 г.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат следните документи:

 • Копие от диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Автобиография;
 • Удостоверение за членство в БЛС;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за лекарите, които нямат сключен трудов договор с УМБАЛ „Канев“ АД.

Конкурс по документи за длъжността „Лекар, специализант“

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

На основание Заповед № 18 / 15.01.2020г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.17, ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс по документи за длъжността „Лекар, специализант“ по специалност:

 • „Вътрешни болести“ – 2 бройки - места, финансирани от държавата;
 • „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Обща и клинична патология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Педиатрия“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Трансфузионна хематология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки;
 • „Нервни болести“ – 2 бройки;
 • „УНГ болести“ – 1 бройка;
 • „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ – 1 бройка;
 • „Нефрология“ – 1 бройка.
 1. Изискванията за заемане на обявената длъжност са:
 2. Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 3. Членство в Български лекарски съюз.
 1. Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс до 17.02.2020г.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат следните документи:

 • Копие от диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Автобиография;
 • Удостоверение за членство в БЛС;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за лекарите, които нямат сключен трудов договор с УМБАЛ „Канев“ АД.

Обява

На основание Заповед № 606 / 29.11.2019г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес“ в следните отделения: „Диализно лечение“, „Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология“, „Очни болести“ и „Инфекциозни болести“ за периода 2020-2022 година” за длъжността „Лекар, началник“ към всяко от следните отделения: „Диализно лечение“, „Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология“ , „Очни болести“ и „Инфекциозни болести“.


Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията/клиниките са:

 1. Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 3. Наличие на действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД към момента на подаване на заявлението за допускане до конкурс;
 4. Квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в едномесечен срок от публикуване на обявата.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД – Кабинет № 2 – Секретар на Изпълнителния директор - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Диплома за придобита специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж и действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД;
 • Документ за дадено научно звание за началник клиника;
 • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен;
 • Удостоверение за членство в БЛС.

Провеждане на търг за отдаване под наем на помещение – кафе-бар, във фоайе на Хирургичен блок, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД

На основание Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - собствени или предоставени за ползване и управление на УМБАЛ „Канев" АД, утвърдени на 18.10.2019 г.,е ОТКРИТА процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем на помещение – фоайе в сградата на Хирургичен блок, собственост на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД“ /УМБАЛ „Канев“ АД “/.

Обектът се отдават под наем за срок от 2 (две) години, считано от датата на сключване на договора.

Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

Дата, място и час на провеждане на търга: 12.12.2019 г., 10:00 ч. в Конферентната зала на УМБАЛ Канев АД, ул. „Независимост” № 2;

Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга.

Условията и начина за участие са подробно описани в приложената заповед  № 584/19.11.2019 г. и тръжната документация.

Краен срок и място за подаване на заявленията за участие – 11.12.2019 г., 16:30 ч., в сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ул."Независимост" № 2, кабинет № 2 – Секретар на Изпълнителния директор.

За участие в процедурата следва да се запознаете подробно с приложената документация.

Теодор Гарвалов, юрисконсулт УМБАЛ Канев АД

Файлове за изтегляне:
Свали този файл (Obqva.pdf)Obqva.pdf[ ]28 КБ20-11-2019 | 11:13
Свали този файл (Trajna dokumentaciq.pdf)Trajna dokumentaciq.pdf[ ]536 КБ20-11-2019 | 11:13
Свали този файл (Zapoved otkrivane targ.pdf)Zapoved otkrivane targ.pdf[ ]289 КБ20-11-2019 | 11:13
Свали този файл (Тръжна документация 2019.doc)Тръжна документация 2019.doc[ ]855 КБ20-11-2019 | 11:13

Търг за отдаване под наем на Летен кафе-бар

Провеждане на търг за отдаване под наем на Летен кафе-бар, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД“

На основание Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - собствени или предоставени за ползване и управление на УМБАЛ „Канев" АД, утвърдени със заповед № 646/10.10.2017 г., е ОТКРИТА процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем на Летен кафе-бар, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД“. Помещението се отдава под наем за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора.

Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 03.07.2017.9 г. в 10:00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ-Русе АД, ул. „Независимост” № 2;

Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга. Условията и начина за участие са подробно описани в приложената заповед и тръжна документация.

Краен срок и място за подаване на заявленията за участие – 02.07.2019 г., 16:00 ч., в сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ул."Независимост" № 2, кабинет № 2 – Секретар на Изпълнителния директор.

За участие в процедурата следва да се запознаете подробно с приложената документация.


Сашка Александрова
, юрисконсулт УМБАЛ Канев АД

Файлове за изтегляне:
Свали този файл (2. Obqva_za_turg 2019.pdf)2. Obqva_za_turg 2019.pdf[Обява за търг]86 КБ17-06-2019 | 23:48
Свали този файл (Trajna dokumentaciq.pdf)Trajna dokumentaciq.pdf[Тръжна документация]1872 КБ17-06-2019 | 23:47
Свали този файл (Trujna_documentacija.doc)Trujna_documentacija.doc[Тръжна документация]844 КБ17-06-2019 | 13:27
Свали този файл (Zapoved_targ.pdf)Zapoved_targ.pdf[Заповед]1190 КБ17-06-2019 | 23:47

Провеждане на търг за отдаване под наем на 14 броя обекти, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД“

На основание Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - собствени или предоставени за ползване и управление на УМБАЛ „Канев" АД, утвърдени със заповед № 646/10.10.2017 г.,

е ОТКРИТА процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем на 14 броя обекти, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД“. Обектите се отдават под наем за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора.
Вид на търга
– търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.
Дата, място и час на провеждане на търга:
* За обектите от № 1 до № 7 вкл. (както са посочени в Заповед № 432/28.08.2019 г.) -  на 16.09.2019 г. в 10:00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ Канев АД, ул. „Независимост” № 2;
* За обектите от № 8 до № 14 вкл. (както са посочени в Заповед № 432/28.08.2019 г.) -  на 17.09.2019 г. в 10:00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ Канев АД, ул. „Независимост” № 2;
Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга
.
Условията и начина за участие са подробно описани в приложената заповед № 432/28.08.2019 г. и тръжната документация.
Краен срок и място за подаване на заявленията за участие
– 13.09.2019 г., 16:30 ч., в сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ул."Независимост" № 2, кабинет № 2 – Секретар на Изпълнителния директор.
За участие в процедурата следва да се запознаете подробно с приложената документация
. Сашка Александрова, Главен юрисконсулт УМБАЛ Канев АД

Файлове за изтегляне:
Свали този файл (Obqva.pdf)Obqva.pdf[Обява]592 КБ02-09-2019 | 20:26
Свали този файл (Trajna dokumentaciq 09 2019.pdf)Trajna dokumentaciq 09 2019.pdf[Тръжна документация]4324 КБ02-09-2019 | 20:26
Свали този файл (Zapoved targ 432_28082019.pdf)Zapoved targ 432_28082019.pdf[Запавед]3164 КБ02-09-2019 | 20:25

Обяви

УМБАЛ "КАНЕВ” АД търси да назначи

ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Основни задължения:
- Осигурява системно наблюдение на пациентите, регистриране на състоянието им и промените, настъпили в него и го отбелязва в медицинската документация;
- Дава назначения на специалистите по здравни грижи за необходимите за конкретния пациент медикаменти, вливания, консумативи, предстоящия мониторинг и т.н.
- В състояние е да помогне, временно да замести, а при необходимост и да работи самостоятелно на всяко специализирано лекарско място в отделението;
- Преглежда по спешност пациенти с влошено и непроменящо се състояние и ги консултира с началник отделението, а при необходимост и със специалисти от други отделения или здравни заведения;
- Обсъжда с началника на отделението, а при негово отсъствие със старшия лекар фактически сложните и неясни случаи;
- Познава и изпълнява националните медицински стандарти, свързани с работата в отделението
- Следи за новостите в областта на анестезиологията и интензивното лечение и се стреми към тяхното внедряване в ежедневната практика;
- Системно контролира изпълнението на лекарските назначенията от пециалистите по здравни грижи;
- Извършва консулти на хоспитализирани пациенти съобразно Правилника за вътрешния ред на отделението;
- Провежда незабавно животоспасяващи дейности и процедури при влошаване на състоянието на болните, както и приемане и превеждане на болни, когато ситуацията налага това. Изисквания:
- Висше образование, образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина, призната специалност "Анестезиология и интензивно лечение" е предимство;
- Умение за работа с медицинска апаратура;
- Владеене на чужд език – предимство;
- Отговорно и приветливо отношение към пациентите;
- Умение за работа в екип;
- Компютърна грамотност. Предлагаме:
- възможност за специализиране по специалност "Анестезиология и интензивно лечение";
- възможност за работа с модерна медицинска апаратура;
- работа в динамичен висококвалифициран екип;
- професионално и кариерно развитие.

Ако желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива.
С одобрените кандидати ще се свържим за интервю.
Информираме Ви, че данните, които предоставяте са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. УМБАЛ „Канев“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма и пред когото и да е. Вие предоставяте данните доброволно, за да бъдат реализирани правата и задълженията Ви по трудово законодателство и във връзка с Правилника за пдбор на персонал в УМБАЛ „Канев“ АД

За подробна информация и контакти: 

Г-жа Красимира Друмева – ръководител oтдел “Управление на човешките ресурси”

тел.: (082) 887359, мобилен: (087) 8385069 

e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org 

 

 

 

 

 

 

 

УМБАЛ "КАНЕВ” АД търси да назначи

“Физик, медицинска радиологична физика”

Основни здължения:
Участва в работата на структурните звена, в които се провеждат диагностични и интервенционални рентгенови изследвания и процедури, като отговаря за изпълнението на програмата за контрол на качеството; оценката на дозата на пациентите и типичните дози, оценката на дозата на зародиша/плода при бременност, оптимизацията на протоколите на изследванията и процедурите и участва при провеждането на биомедицински и медицински изследователски програми.

Изисквания:
- Висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър, придобита специалност „Медицинска радиологична физика“;
- 5 години професионален опит в областта на лъчелечението или нуклеарната медицина или образната диагностика;
- Умение за работа в екип;
- Компютърна грамотност.

Предлагаме:
- възможност за работа с модерна медицинска апаратура;
- работа в динамичен висококвалифициран екип;
- професионално и кариерно развитие.

Ако желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
С одобрените кандидати ще се свържим за интервю.

За подробна информация и контакти: 
Г-жа Красимира Друмева – ръководител oтдел “Управление на човешките ресурси” 
тел.: (082) 887359, мобилен: (087) 8385069 
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

 

Търг за отдаване под наем

Провеждане на търг за отдаване под наем на помещение, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД – стоматологичен кабинет, намиращ се на ет. 1, Главен корпус, Блок Г, включващо стоматологично оборудване
На основание Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - собствени или предоставени за ползване и управление на "УМБАЛ - Русе" АД, утвърдени със заповед № 646/10.10.2017 г.,

е ОТКРИТА процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем помещение, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД – стоматологичен кабинет, намиращ се на ет. 1, Главен корпус, Блок Г, включващо стоматологично оборудване.

Помещението се отдава под наем за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора.

Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

Дата, място и час на провеждане на търга:

 1. За отдаване под наем на помещение, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД – стоматологичен кабинет, намиращ се на ет. 1, Главен корпус, Блок Г, включващо стоматологично оборудване – на 12.04.2019 г. в 10:00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ "Канев" АД, ул. „Независимост” № 2;

Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга.

Условията и начина за участие са подробно описани в приложената заповед и тръжна документация.

Краен срок и място за подаване на заявленията за участие – 11.04.2019 г., 16:00 ч., в сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ул."Независимост" № 2, кабинет № 2 – Секретар на Изпълнителния директор.

За участие в процедурата следва да се запознаете подробно с приложената документация.

Миглена Нончева, юрисконсулт УМБАЛ Канев АД

Файлове за изтегляне:
Свали този файл (3. Тръжна документация 2019.doc)Тръжна документация[ ]1783 КБ13-03-2019 | 10:10
Свали този файл (4. Obqva_za_turg 2019.doc)Обява за търг[ ]27 КБ13-03-2019 | 10:10
Свали този файл (Zapoved.pdf.pdf)Заповед[ ]2081 КБ13-03-2019 | 10:10
Свали този файл (Документация_утвърдена.pdf)Утвърдена документация[ ]3991 КБ13-03-2019 | 13:57
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!