All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Електронно научно списание Общество и здраве

Покана за участие в Научно списание „Общество и здраве“, бр. 2

RBLKUmbal kanev

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе отправя покана за набиране на публикации за втория брой на списание „Общество и здраве“ – съвместно издание на УМБАЛ „Канев“ АД – Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

„Общество и здраве“ е електронно издание с периодичност два пъти годишно. В научното списание се публикуват изследователски статии и студии в областите Здравеопазване и спорт (Медицина, Обществено здраве, Здравни грижи, Спорт), Социални, стопански и правни науки (Социални дейности, Администрация и управление, Икономика, Туризъм), интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество, както и публикации за култура, философия и свързани с тях проблеми.

Списанието дава възможност на български и чуждестранни автори – преподаватели, изследователи, специалисти, докторанти и др., с интерес в посочените области, да представят свои научни статии и студии за втория брой на изданието. Допускат се статии на български, английски и руски език, които отговорят на научната политика и критерии на изданието. Материалите трябва да бъдат придружени от заглавие, резюме и ключови думи на български (или руски) и английски език. Авторите на материалите трябва да класифицират своята разработка според JEL класификацията: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel.

 В списанието се включват само оригинални непубликувани и неподадени за публикуване в други издания авторски материали. При допускане до публикация на получените разработки се прилага принципът на двустранното анонимно рецензиране (double-blind).

Изданието е реферирано и индексирано в Google Scholar и Руската национална библиографска база с данни за научни цитирания – РИНЦ.

 Редакционна колегия:

Главен редактор:

проф. д.ик.н. д.н. (Национална сигурност) д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България; Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България; Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, България

Научни редактори

проф. д.м.н. Евгения Василева Русчева, д.м., Медицински университет – София, България

проф. д-р Маргарита Богданова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България

проф. д-р Нели Бенчева, Аграрен университет – Пловдив, България

проф. д-р Николай Ничев, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, България

проф. д-р Наталия Бекярова, Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, България

проф. д.и.н. Константин Бошнаков, Конестога Колеж – Китченер, Канада

проф. д-р Андрей Захариев, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България

доц. д-р Нели Петрова, д.м., Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

доц. д-р Маруся Любчева, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, България

доц. д-р Теодора Стоева, Аграрен университет – Пловдив, България

доц. д-р инж. Борис Сакакушев, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България

доц. д-р Николай Нинов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България

доц. д-р Георги Митрев, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) – Пловдив, България

доц. д-р Цветелина Михайлова, д.м., Медицински университет – София, България

доц. д-р Десислава Тодорова, Медицински университет – София, България

доц. д-р Цвета Луизова-Хорева, Университет по хранителни технологии – Пловдив, България

доц. д-р Петя Несторова, Университет по хранителни технологии – Пловдив, България

д-р Симеон Симеонов, д.м., Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

д-р Йордан Илиев, секция „История“ към СУБ – София, България

инж. Иван Иванов, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

д-р Марин Георгиев, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

Международен научен съвет

проф. д.и.н. Наталия Генадиевна Вовченко – Ростовски държавен икономически университет (РИНХ), Ростов на Дон, Русия

проф. д-р Роберт Димитровски – МИТ Университет, Скопие, Северна Македония проф. д-р Синиша Зарич – Белградски университет, Белград, Сърбия

проф. д-р Баки Колеци – Университет , „Хаджи Зека“ Печ, Косово

проф. к.т.н. Денис Борисович Сововьов – Далекоизточен федерален университет (ДВФУ), Владивосток, Русия

доц. д-р Олга Валентиновна Андреева – Ростовски държавен икономически университет (РИНХ), Ростов на Дон, Русия

доц. д-р Владимир Владимирович Климук – Барановишки държавен университет (БарГУ), Барановичи, Беларус

проф. д.ик.н. д.н. (Национална сигурност) д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев – Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България; Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, България

Стилови редактори и коректори:

Теодора Евтимова, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, България Силва Василева, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, България

Технически параметри и изисквания при оформяне на ръкописите:

Тип на предлаганите разработки: студии и статии.

Препоръчително е материалите да бъдат до 4 страници при 1 800 знака на страница.

Формат на документа: DOC или DOCX (Microsoft Word 2003 и нагоре)

 • Размер на страницата: A4
 • Полета: 2,5 см от всички страни
 • Шрифт: Times New Roman
 • Размер на шрифта: 12 pt
 • Отстъп (нов ред на абзац): 1,25 см
 • Междуредие: Single
 • Не се допускат бележки под линия
 • Страниците не се номерират
 • Всеки източник, който се цитира в съответния документ, трябва да присъства в списъка с използвани източници. Всяко описание в списъка трябва да е цитирано в текста.

 Правила за цитиране

За библиографско цитиране на информационни източници се използва APA Style. Неговите изисквания са поместени тук: http://www.apastyle.org/

 Депозиране на материалите

Приемат се материали на български, руски и английски език, изпратени в електронен формат на e-mail: marin.georgiev@hospitalruse.org 

Списанието няма комерсиален характер и не изплаща хонорари. Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържание, техническо оформление и езикова редакция на своя текст.

Изпратени за публикувани материали не се връщат. Откази за публикуване не се дискутират.

Научно списание „Общество и здраве“

 Шаблон BG         Шаблон RU

 

Покана за публикуване УМБАЛ КАНЕВ АД

Logo UMBAL KANEFF BG

 

УМБАЛ „Канев“ АД - Русе има удоволствието да отправи покана да представите Ваши научни статии (студии), които да бъдат включени в първия броя на новото научно списание „Общество и здраве“.

„Общество и здраве“ е първото електронно списание на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – гр. Русе, издавано съвместно с Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе.Списанието се издава в електронен вариант.

Списание „Общество и здраве“ е ново научно списание, в което ще се публикуват изследователски статии и студии на български и английски език в областите: Здравеопазване и спорт (медицина; обществено здраве; здравни грижи и спорт), Социални, стопански и правни науки (социални дейности администрация и управление, икономика; туризъм) и други интердисциплинарни теоретико-методически и приложни изследвания на съвременното общество и култура, философия, хуманизация, екологизация, информатизация и глобализация, и други свързани с тях проблеми.

 Технически параметри:

В списанието ще се публикуват само оригинални авторови материали, които не са публикувани до този момент и не са предадени за публикуване в други издания. Приемат се текстове, представени на един от следните два езика: български и английски. Материалите трябва да бъдат придружени от заглавие, резюмета и ключови думи на български и английски език. Препоръчително е ръкописите да не бъдат по-малки от 4 страници (1800 знака на страница).

Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържанието, техническото оформление и езиковата редакция на своя текст. Списанието не връща изпратени за публикувани материали и не влиза в дискусии относно отказа да се публикува един или друг от тях.Оформяне на ръкописите:

 • Формат на документа: DOC или DOCX (Microsoft Word 2003 и нагоре)
 • Размер на страницата: A4
 • Полета: ляво 2,5 см, дясно 2,5 см, горе 2,5 см, долу 2,5 см (2,5 от всички страни)
 • Шрифт: Times New Roman
 • Размер на шрифта: 12 pt
 • Отстъп (нов ред на абзац): 1,25 см
 • Междуредие: Single
 • Не се допускат бележки под линия
 • Страниците не се номерират
 • Всеки източник, който се цитира в съответния документ, трябва да присъства в списъка с използвани източници. По същия начин – всяко описание в списъка трябва да е цитирано в текста;
 • Може да използвате „Шаблон 1“ за оформление на ръкописите, достъпен на страницата на списанието.

Депозиране на материалите в електронен вид на имейл: evelina.vankova@hospitalruse.org.
УМБАЛ „Канев“ АД – гр. Русе

 ШАБЛОН 1

 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!